Нягтлан бодох бүртгэлийн хөтөлбөрийн агуулга нь нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлтийг удирдан зохион байгуулж, санхүү, татвар, нийгмийн даатгал болон удирдлагын тайлантай холбоотой мэдээллийг боловсруулах арга, аргачлалуудыг аж ахуйн нэгж, байгууллагын орчинд хэрэглэх, мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэхэд чиглэнэ.

Санхүүгийн менежмент хөтөлбөрийн агуулга нь байгууллагын шийдвэр гаргалтын хүрээн дэх үйл ажиллагааг шинжлэх болон санхүүгийн нөөцийг үр ашигтай төлөвлөх, хуваарилах, хянах, хөрөнгө оруулалтын оновчтой багц бүрдүүлэх, эрсдлийн удирдлагын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх арга аргачлалуудыг байгууллагын орчинд хэрэглэх, мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэхэд чиглэнэ.

Бизнесийн удирдлага хөтөлбөрийн агуулга нь бизнесийн удирдлагын мэргэжлийн зайлшгүй эзэмших онол, арга зүй чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэнэ. Бизнесийн менежментийн чиглэлийн сургалт, судалгааны ажлыг хөгжүүлж, байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгч дунд түвшний удирдагч зөв төлөвшсөн мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

Менежмент хөтөлбөрийн агуулга нь бизнесийн менежмент мэргэжлийн зайлшгүй эзэмших онол, арга зүй чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэнэ. Бизнесийн менежментийн чиглэлийн сургалт, судалгааны ажлыг хөгжүүлж, байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгч дунд түвшний удирдагч зөв төлөвшсөн мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

Маркетинг хөтөлбөрийн агуулга нь шинжлэх ухаан, технологийн онол, судалгааны орчин үеийн арга зүйг эзэмшиж, шинэ мэдлэгийг бий болгох энтерпренер сэтгэлгээгээр хөгжүүлэх мэргэжлийн ур чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэнэ. Маркетингийн шинжлэх ухааны онол арга зүйг эзэмшүүлж, оновчтой шийдэл хайх, манлайлах, энтерпренер хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чадвар бүхий мэргэжилтэнг бэлтгэнэ.

Онолын мэдлэг, судалгааны ур чадвар, арга барил, мэргэжлийн болон нийгмийн чадварыг эзэмшсэн, өрсөлдөх чадвар бүхий судлаач мэргэжилтэн бэлтгэн гаргах явдал юм.

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ

Нягтлан бодох бүртгэлийн хөтөлбөрийн агуулга нь нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлтийг удирдан зохион байгуулж, санхүү, татвар, нийгмийн даатгал болон удирдлагын тайлантай холбоотой мэдээллийг боловсруулах арга, аргачлалуудыг аж ахуйн нэгж, байгууллагын орчинд хэрэглэх, мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэхэд чиглэнэ.

БАНК САНХҮҮ

Санхүүгийн менежмент хөтөлбөрийн агуулга нь байгууллагын шийдвэр гаргалтын хүрээн дэх үйл ажиллагааг шинжлэх болон санхүүгийн нөөцийг үр ашигтай төлөвлөх, хуваарилах, хянах, хөрөнгө оруулалтын оновчтой багц бүрдүүлэх, эрсдлийн удирдлагын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх арга аргачлалуудыг байгууллагын орчинд хэрэглэх, мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэхэд чиглэнэ.

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА

Бизнесийн удирдлага хөтөлбөрийн агуулга нь бизнесийн удирдлагын мэргэжлийн зайлшгүй эзэмших онол, арга зүй чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэнэ. Бизнесийн менежментийн чиглэлийн сургалт, судалгааны ажлыг хөгжүүлж, байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгч дунд түвшний удирдагч зөв төлөвшсөн мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

МЕНЕЖМЕНТ

Менежмент хөтөлбөрийн агуулга нь бизнесийн менежмент мэргэжлийн зайлшгүй эзэмших онол, арга зүй чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэнэ. Бизнесийн менежментийн чиглэлийн сургалт, судалгааны ажлыг хөгжүүлж, байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгч дунд түвшний удирдагч зөв төлөвшсөн мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

МАРКЕТИНГ

Маркетинг хөтөлбөрийн агуулга нь шинжлэх ухаан, технологийн онол, судалгааны орчин үеийн арга зүйг эзэмшиж, шинэ мэдлэгийг бий болгох энтерпренер сэтгэлгээгээр хөгжүүлэх мэргэжлийн ур чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэнэ. Маркетингийн шинжлэх ухааны онол арга зүйг эзэмшүүлж, оновчтой шийдэл хайх, манлайлах, энтерпренер хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чадвар бүхий мэргэжилтэнг бэлтгэнэ.

3+1 ХӨТӨЛБӨР

Онолын мэдлэг, судалгааны ур чадвар, арга барил, мэргэжлийн болон нийгмийн чадварыг эзэмшсэн, өрсөлдөх чадвар бүхий судлаач мэргэжилтэн бэлтгэн гаргах явдал юм.

ОНЦЛОХ МЭДЭЭ

2018-2019 оны элсэлтэд амжиж

Бүртгүүлээрэй

Сургуулийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл доорх маягтыг бөглөнө үү.