Нягтлан бодох бүртгэлийн хөтөлбөрийн агуулга нь нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлтийг удирдан зохион байгуулж, санхүү, татвар, нийгмийн даатгал болон удирдлагын тайлантай холбоотой мэдээллийг боловсруулах арга, аргачлалуудыг аж ахуйн нэгж, байгууллагын орчинд хэрэглэх, мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэхэд чиглэнэ.

ХӨТӨЛБӨРҮҮД

ЗЭРЭГСУРАЛЦАХ ХЭЛБЭРСУДЛАХ ХУГАЦААСУДЛАХ БАГЦ ЦАГ
БакалаврӨдрийн /үндсэн, хамтарсан/
4 жил, 3+1 жил 120 түүнээс дээш
Орой, эчнээ, бямба2,5 жил70-74 багц цаг
МагистрӨдөр1,5 жил32-36 багц цаг

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн мэдээллийг боловсруулж, бизнесийн амжилтийн түлхүүр болгон ашиглах чадвартай, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, зөв төлөвшсөн мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

 • НББ-ийн олон улсын стандарт
 • Ахисан түвшний нягтлан бодох бүртгэл
 • Төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл
 • Татварын хяналт шалгалт
 • Олон улсын татвар
 • Дотоод аудит
 • Санхүүгийн менежмент
 • Санхүүгийн хяналт шалгалт
 • Санхүүгийн шинжилгээ
 • Удирдлагын бүртгэл
 • Дээд боловсролтой хүний эзэмшвэл зохих ерөнхий суурь мэдлэг
 • Хувь хүний зан төлөв, ёс суртахуун, ёс зүй болон байгууллагын соёлын талаарх мэдлэг
 • НББОУС, СТОУС-ийн онол, арга зүйн мэдлэг
 • Өртөгийн мэдээллийг боловсруулах тайлагнах арга аргачлалын талаарх онолын мэдлэг
 • Аудит ба баталгаажуулах үйлчилгээний онол, арга зүйн мэдлэг
 • Татвар болон нийгмийн даатгалын багц хуулийн онолын мэдлэг
 • НДШ-ийн тооцооллын талаар мэдлэг
 • Хувь хүний төлөвшилд хамаарах чадвар
 • Баримт бичиг боловсруулах, хөтлөх чадвар
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон СТОУС-ийн дагуу нягтлан бодох бүртгэлийг үнэн зөв хөтлөх, тайлагнах
 • Татварын хууль, дүрэм, журамд нийцүүлэн татварын тайлан бэлтгэх, тайлагнах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний өртөг тооцох
 • Санхүүгийн программ ашиглах
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн систем хяналтыг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах байгууллагын гадаад дотоод орчны шинжилгээ хийх зэрэг болно.
 • Санхүүгийн албаны дарга
 • Ерөнхий нягтлан бодогч
 • Ахлах нягтлан бодогч
 • Тооцооны нягтлан бодогч
 • Банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллагад дотоод аудитор
 • Татварын нягтлан бодогч
 • Татварын байгууллагап татвар хураалт, ХХОАТ, хяналт шалгалын байцаагч
 • Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад санхүүгийн байцаагч
 • Татварын зөвлөх компаниудад татварын зөвлөх
 • Гаалийн байгууллагад хяналтын байцаагч
МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД
 • НББ-ийн олон улсын стандарт
 • Ахисан түвшний нягтлан бодох бүртгэл
 • Төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл
 • Татварын хяналт шалгалт
 • Олон улсын татвар
 • Дотоод аудит
 • Санхүүгийн менежмент
 • Санхүүгийн хяналт шалгалт
 • Санхүүгийн шинжилгээ
 • Удирдлагын бүртгэл
ОЛГОХ МЭДЛЭГ
 • Дээд боловсролтой хүний эзэмшвэл зохих ерөнхий суурь мэдлэг
 • Хувь хүний зан төлөв, ёс суртахуун, ёс зүй болон байгууллагын соёлын талаарх мэдлэг
 • НББОУС, СТОУС-ийн онол, арга зүйн мэдлэг
 • Өртөгийн мэдээллийг боловсруулах тайлагнах арга аргачлалын талаарх онолын мэдлэг
 • Аудит ба баталгаажуулах үйлчилгээний онол, арга зүйн мэдлэг
 • Татвар болон нийгмийн даатгалын багц хуулийн онолын мэдлэг
 • НДШ-ийн тооцооллын талаар мэдлэг
 • Хувь хүний төлөвшилд хамаарах чадвар
 • Баримт бичиг боловсруулах, хөтлөх чадвар
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон СТОУС-ийн дагуу нягтлан бодох бүртгэлийг үнэн зөв хөтлөх, тайлагнах
 • Татварын хууль, дүрэм, журамд нийцүүлэн татварын тайлан бэлтгэх, тайлагнах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний өртөг тооцох
 • Санхүүгийн программ ашиглах
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн систем хяналтыг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах байгууллагын гадаад дотоод орчны шинжилгээ хийх зэрэг болно.
АЖЛЫН БАЙР, АЛБАН ТУШААЛ
 • Санхүүгийн албаны дарга
 • Ерөнхий нягтлан бодогч
 • Ахлах нягтлан бодогч
 • Тооцооны нягтлан бодогч
 • Банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллагад дотоод аудитор
 • Татварын нягтлан бодогч
 • Татварын байгууллагап татвар хураалт, ХХОАТ, хяналт шалгалын байцаагч
 • Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад санхүүгийн байцаагч
 • Татварын зөвлөх компаниудад татварын зөвлөх
 • Гаалийн байгууллагад хяналтын байцаагч

ХОЛБОО БАРИХ

Хичээлийн I байрын 301 тоот,Санхүү Нягтлан Бодох Бүртгэл Шинжилгээний Тэнхим Утас:361589-16