SPSS ПРОГРАМЫН СУРГАЛТ

Сургалтын зорилго: Бакалавр, Магиср, Докторын түвшний дипломын ажил бичиж буй оюутан, судлаачид, цаашлаад бизнесийн салбарын болон бусад төрлийн судалгааны ажил бичиж буй судлаачдад асуулгын судалгаа, түүний өгөгдлийг SPSS програм ашиглан боловсруулж, статистикийн шинжилгээ хийх арга барилыг эзэмшүүлэх зорилготой.

Дэлгэрэнгүй

EVIEWS ПРОГРАМЫН СУРГАЛТ

Сургалтын зорилго: Бакалавр, Магиср, Докторын түвшний дипломын ажил бичиж буй оюутан, судлаачид, цаашлаад бизнесийн салбарын болон бусад төрлийн судалгааны ажил бичиж буй эконометрикийн шинжилгээг EViews програм ашиглан хийх арга барилыг эзэмшүүлэх зорилготой.

Дэлгэрэнгүй